Lyhyt kuvaus Kolarctic CBC KO1030 SEESIMA -hankkeesta

Yhteiskunta on riippuvainen kaivosten tuottamista metalleista ja mineraaleista sekä kaivosten ja mineraalien käsittelyn tarjoamista työpaikoista. Samalla kaivostoiminnot voivat kuitenkin johtaa päästöihin, kuten sulfaatti- ja metallipitoisten happamien kaivosvesien pääsyyn vesistöihin. SEESIMA-hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta teknologisista ratkaisuista kaivostoiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja taloudellisen tuoton parantamiseksi.

Hankkeessa saavutetaan neljä etua lisäämällä tietoisuutta uusista teknologioista:

  1. Vähennetään ympäristövaikutuksia.
  2. Parannetaan taloudellista tuottoa, esimerkiksi hankkimalla arvokkaita tuotteita jätevirroista tai vähentämällä prosessien optimoinnin energian- ja materiaalinkulutusta.
  3. Kehitetään yleistä käsitystä kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista (lupien avustaminen).
  4. Parannetaan kaivostoiminnan imagoa nuorten mahdollisena uravaihtoehtona. Mahdollisesti myös luodaan uusia työmahdollisuuksia, jotka sopivat nuorille työntekijöille.

Tärkeimmät tulokset

Hankkeessa tarjotaan teknisiä työkaluja, joilla voidaan parantaa nykyistä mineraalienkäsittelykäytäntöä sekä tuotannossa että jätteiden käsittelyssä. Tulokset dokumentoidaan raportteihin ja levitetään verkkosivuilla, omissa workshopeissa sekä alueellisissa konferensseissa ja muissa verkostoitumistapahtumissa. Mahdollisia käytännön demonstraatioita ja tapaustutkimuksia tehdään olemassa olevilla teknologioilla. Hankkeen pysyvä lopputulos on parhaat käytännön tekniikat sisältävä työkalupakki, jossa on ohjeet, mihin tilanteisiin tekniikat soveltuvat, sekä esimerkkejä niiden hyödyntämisestä. Tämä tuo tiedon nykyistä helpommin saataville. Hankekumppanit täydentävät toistensa asiantuntemusta ja projekti tarjoaa mahdollisuuden yhdistää kokemuksia ja tietoa.

Kohderyhmät

Ensisijaisesti kohderyhmänä ovat kaivos- ja mineraalienkäsittely-yritykset, joilla on mahdollisuus ottaa käyttöön uusia tekniikoita (sekä tarve / motivaatio täyttää ympäristövaatimukset). Joissakin tapauksissa jätteiden hyödyntäminen voi olla perusta uusien yritysten perustamiselle ratkaisujen toteuttamiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi. Hankkeen tulokset voivat myös auttaa parantamaan kaivosteollisuuden (sosiaalista) hyväksyntää sääntelyviranomaisten, suuren yleisön ja mahdollisen tulevan työvoiman keskuudessa.

Hankkeen organisaatio

Pohjoinen tutkimuslaitos Narvik (NORUT) johtaa hanketta ja on vastuussa hallintoa ja koordinointia sekä viestintää koskevista työpaketeista. Lisäksi he johtavat työpakettia, jonka tehtävänä on määrittää tulosindikaattoreita, joilla mitataan hankkeen vaikutusta kaivosteollisuuden ympäristö-, taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin.

Muut hankekumppanit johtavat heidän asiantuntemukseensa liittyviä työpaketteja. LTU johtaa WP3:a, joka koskee mineraalien käsittelyn teknisiä parannuksia. KSC johtaa WP4:ää, joka käsittelee sivutuotteiden kehittämisestä jätteistä ja Oulun yliopisto johtaa WP5:tä kaivostoiminnan jäteveden käsittelystä. Kaikilla työpaketeilla on taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia.

  • WP1 – Hallinto ja koordinointi (NORUT)
  • WP2 – Viestintä (NORUT)
  • WP3 – Mineraalien käsittelyn parannukset (LTU)
  • WP4 – Jätteistä saatavat sivutuotteet (KSC)
  • WP5 – Kaivostoiminnan jäteveden käsittely (UO)
  • WP6 – Ympäristö-, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten määritys (NORUT)

Lisätietoa

Kolarctic SEESIMA -hankkeella on www-sivu, http://seesima.eu, joka sisältää projektin uutisia ja tuloksia, tietoa projektikumppaneiden taustoista sekä yhteystiedot.

Hankkeiden rahoitus

Hanke saa EU-rahoitusta Kolarctic CBC 2014-2020 -ohjelmasta, Nordlandin lääniltä, Tromssan lääniltä, Norrbottenin alueelta ja Lapin Liitolta.