Kort beskrivning av Kolarctic CBC KO1030 SEESIMA projektet

Samhället är beroende av metaller och mineraler som produceras av gruvor, och den anställning som gruvor och mineralbearbetning ger. Samtidigt kan aktiviteterna emellertid leda till utsläpp, som till exempel surgjursdränering med sulfater och tungmetaller i vattenvägar. SEESIMA-projektet syftar till att öka medvetenheten om tekniska lösningar för miljöpåverkan av gruvverksamheten, för att minska miljöpåverkan och förbättra den ekonomiska avkastningen.

Fyra viktigaste fördelarna med att öka medvetenheten om ny teknik genom projektet identifieras:

  1. Minskad miljöpåverkan
  2. Förbättrad ekonomisk avkastning, t.ex. genom att erhålla värdefulla produkter från avfallsströmmar, eller minska energi- och materialförbrukningen från processoptimering.
  3. Förbättrad allmän uppfattning om miljöpåverkan av gruvdrift (hjälp med tillstånd)
  4. Förbättra bilden av gruvdrift som en möjlig karriär bland ungdomar. Eventuellt skapar även nya arbetsmöjligheter som är lämpliga för yngre medarbetare till arbetskraft

Huvudutgångar

Projektet kommer att tillhandahålla dokumentation och spridning av tekniska verktyg som kan förbättra den nuvarande praxis för mineralbearbetning både för produktion och för hantering av avfall. Resultaten kommer att dokumenteras i rapporter och spridas via webbsida, egna workshops och vid regionala konferenser och andra nätverkshändelser. Där genomföres praktiska demonstrationer och fallstudier gjorda av befintliga implementeringar av teknik. Den varaktiga produktionen från projektet kommer att vara en verktygslåda med bästa praxisteknik med riktlinjer för vilka situationer de är lämpliga för och exempel på exempelstudier för att illustrera genomförandet. Denna resurs kan göra kunskapen mer tillgänglig än vad som är fallet för närvarande. Kompletterande kompetens finns i projektpartnerna och projektet ger möjlighet att samla erfarenheter och kunskaper.

Målgrupper

I första hand är målgruppen gruv- och mineralbearbetningsföretag som har möjlighet att genomföra ny teknik (och behovet / motivationen när det gäller böter för miljööverensstämmelse). I vissa fall kan valorisering av avfall utgöra grunden för etablering av nya företag för att genomföra lösningarna och generera mervärde. Projektresultaten kan också bidra till att förbättra (social) acceptans av gruvindustrin bland tillsynsmyndigheter, allmänheten och den framtida arbetskraften.

Projektorganisation

Norrforskningsinstitutet Narvik (NORUT) har tagit rollen som ledande partner och ansvarar för arbetspaketet om ledning och samordning och kommunikation. Dessutom kommer de att leda arbetspaketet som ansvarar för att kvantifiera resultatindikatorer som mäter projektets inverkan på gruvindustrins miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

De övriga projektpartnerna kommer att leda arbetspaket relaterade till deras kompetens. LTU kommer att leda WP3 om tekniska förbättringar för mineralbearbetning. KSC kommer att leda WP4 om att utveckla sekundära produkter från avfall och Uleåborgs universitet kommer att leda WP5 om behandling av avloppsvatten från gruvdrift. Alla WP har ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.

  • WP1 – Förvaltning och samordning (NORUT)
  • WP2 – Kommunikation (NORUT)
  • WP3 – Förbättringar av mineralförädling (LTU)
  • WP4 – Sekundära produkter från avfall (KSC)
  • WP5 – Behandling av spillvatten från gruvdrift (UO)
  • WP6 – Kvantificering av miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser (NORUT)

Vidare information

Kolarctic SEESIMA-projektet har en webbsida, http://seesima.eu som innehåller nyheter och resultat från projektet, samt bakgrund och kontaktuppgifter för projektpartnerna.

Projektfinansiering

Projektet mottar EU-finansiering från Kolarctic CBC 2014-2020; Nordland och Troms fylkeskommune; Region Norrbotten, Lapin Liitto.